Helgeland Miljøfisk ber Mattilsynet omgjøre vedtaket

Mattilsynet region nord har avslått søknaden om godkjenning av det landbaserte oppdrettsanlegget på Toftøya. Mattilsynet er en av sektormyndighetene som fatter vedtak som legges til grunn når fylkeskommunen skal fatte endelig vedtak om at anlegget skal få akvakulturtillatelse.

- Vi har gått grundig gjennom avslaget, og mener våre argumenter gir et godt grunnlag for å påklage vedtaket, sier administrerende direktør i Helgeland Miljøfisk, Sten Roald Lorentzen.

Slik Helgeland Miljøfisk ser det blander Mattilsynet sammen vurderingene knyttet til den alminnelige risikovurderingen, betydningen av risikoreduserende tiltak og vurderinger etter føre var-prinsippet. Mattilsynet bygger også vurderingene på et kunnskapsgrunnlag som er basert på modelleringer for åpne anlegg i sjø – selv om Helgeland Miljøfisks planlagte anlegg er landbasert med inntak av sjøvann som ligger relativt dypt.

- Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Mattilsynet om både planprosessene og etableringssøknaden. Vi mener at avslaget inneholder håndterbare merknader fra Mattilsynets regionskontor og at avslaget til en viss grad bygger på ufullstendige forutsetninger, sier Lorentzen.

- Dersom saksbehandlingen ender med avslag, vil det dessverre ha store negative konsekvenser for Helgeland Miljøfisk og den planlagte satsningen på landbasert oppdrett – en satsning som vil gi betydelige positive økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger i lokalsamfunnet dersom anlegget kommer på plass, legger han til.

Lav smitterisiko fra Toftøya

Helgeland Miljøfisk fastholder at det er tilstrekkelig sikre konklusjoner for at risikoen for smittespredning fra lokaliteten er lav og at den er akseptabel. Selskapet er uenig i Mattilsynets vurdering av faren for smittespredning, og da spesielt når det gjelder PD.

Dette støttes også av Åkerblå, et ledende miljø innenfor kunnskapsbasert havhelse.
- Åkerblå har utarbeidet en omfattende rapport om risiko for spredning av virussykdommer i tilknytning til etableringen på Toftøya, forteller Lorentzen og legger til: - I tråd med det nye dyrehelseregelverket har vi også i dialog med Mattilsynet utarbeidet en omfattende biosikkerhetsplan for å forebygge eventuell smitte internt i anlegget.

- Et av punktene i avslaget er begrunnet med veiledende minsteavstand til nabolokaliteten Lismåsøy. Selskapet kan vurdere å flytte utløpet lengre sør for at det skal bli over fem kilometer til denne lokaliteten, påpeker Lorentzen.

Vedlegg:

  1. Klage
  2. Åkerblås rapport
  3. Avslag