Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Torghatten Aqua AS, org.nr 977 552 087 ("Selskapet") vil bli avholdt den 18. juni 2024 kl. 09.00. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og fysisk i selskapets lokaler i Toftveien 80, 8909 Brønnøysund.

Vi ber aksjonærene merke seg følgende:

Påmelding

Påmelding til den ordinære generalforsamlingen gjøres i Caplist. Påmelding må være mottatt innen 16. juni 2024. Aksjeeierne kan velge om de skal delta elektronisk eller ved fysisk oppmøte i selskapets lokaler. Elektronisk link til møtet er https://bit.ly/GF062024.

Stemmegivning

For å effektivisere møtegjennomføringen og sikre en god prosess rundt avstemming og opptelling av stemmer er det ønskelig å innhente forhåndsstemmer. Aksjonærer som ikke kan stille i møtet kan gi stemmefullmakt via Caplist. Det er også mulig å stemme digitalt i det fysiske møtet. Disse må ha med seg smarttelefon, nettbrett eller PC.

Spørsmål

Aksjeeiere som har spørsmål til møtet oppfordres til å sende inn disse på forhånd gjennom Caplist. Dette vil forenkle gjennomføringen av møtet og sørge for at spørsmål blir besvart.

Selskapets styre har foreslått følgende agenda

1. Åpning av generalforsamlingen

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder

5. Fastsetting av årsberetning og årsregnskap for 2023.

- Orientering om status og utvikling hittil i 2024

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

7. Valg av medlemmer til styret og valgkomite

8. Styrehonorar

 

Vedlegg

- Årsberetning

- Regnskap med resultat, balanse og noter 2023

- Revisjonsberetning

 

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder Frode Blakstad vil åpne generalforsamlingen.

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".

 

3. Valg av møteleder

Styret foreslår styreleder Frode Blakstad som møteleder.

 

4. Valg av person til å signere protokoll sammen med møteleder

Styret foreslår Arnfinn Torgnes til å medsignere protokollen.

 

5. Fastsetting av årsberetning og årsregnskap for 2023

Styrets årsberetning, Selskapets årsregnskap og det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for 2023 sammen med revisors beretning vedlegges innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2023".

 

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

 

7. Valg av medlemmer til styret og valgkomite

Aksjonærer som representerer majoritet av aksjene, har fremmet følgende forslag:

Styre

Frode Blakstad, styrets leder

Paul Birger Torgnes, nestleder

Nina Ellingsen Høiskar, styremedlem

Wenche Stuvland Knygh, styremedlem

Arnfinn Torgnes, styremedlem

Tom Eirik Aasjord, styremedlem

Aino Kristin Olaisen, styremedlem

 

Karl Johann Torgnes, 1. varamedlem

Robert Jørgensen, varamedlem

 

Valgkomite

Børge Saltermark (leder), Elin Torgnes og Siw Moxness

 

8. Styrets honorar

Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 foreslås som følger:

Styrets leder: NOK 100.000

Nestleder og medlemmer av styret: NOK 60.000

Varamedlemmer NOK 40.000